โครงการอบรมการเพิ่มมูลค่าและการจัดการในอุตสาหกรรมวัสดุโครงการอบรมการวิเคราะห์สัณฐานของอนุภาคในอุตสาหกรรมพลาสติกโครงการอบรมการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่โครงการอบรมการเพิ่มมูลค่าวัสดุและการจัดการในอุตสาหกรรมโครงการอบรมวัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตและวัสดุพอลิเมอร์สมัยใหม่โครงการอบรมการพัฒนากระบวนการผลิตเต้าหู้ถั่วเหลืองชนิดแผ่น


โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน


โครงการอบรมอุตสาหกรรมชีวภาพ และเครื่องสำอาง


โครงการอบรมการอบรมด้านชีววิทยาและสมุนไพรไทย