โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ (TDTC)

โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชน
ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ (TDTC)