การอบรมรุ่นที่ 1 กลุ่มชีววิทยาและสมุนไพร ระหว่างวันที่19-20 กรกฎาคม 2561